วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผู้จัดทำ : นางพจนาภรณ์ หนูทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปีการศึกษา: 2550


บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC)
3. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC)
4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนโดยชุดการเรียนด้วยตนเอง

การดำเนินการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ซึ่งผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวัน โดยชุดการเรียนด้วยตนเองประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC) จำนวน 7 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 8 สัปดาห์ รวม 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม และแบบประเมินเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง นำมาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (T-test) และร้อยละความก้าวหน้า

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องสารในชีวิตประจำวันจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลผลิต (E2) เท่ากับ 84.13/85.14 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .77 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาพบว่ามีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ( %) ของคะแนนพัฒนาเท่ากับ 48.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 25 ถือว่าชุด การเรียนด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC) มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันสูง
3. ผลการพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม ผลการศึกษากระบวนการกลุ่มพบว่า ก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( เทคนิค CIRC ) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 1.39 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยผลประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78
4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยชุดการเรียน ด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57